Všeobecné
podmínky I. Obecné1.   Tyto Všeobecné podmínky se týkají události TOP OF ROMANIA, konané od  3.7.2024 do 7.7.2024.

2.   Pokud je v těchto Všeobecných podmínkách odkazováno na organizátora, mají se na mysli, vyjma organizátora samotného, kterým je Petr Fiala IČ: 870 407 60, se sídlem Bystřička 365, 756 24, i všechny osoby aktivně se podílející na organizaci této akce.

3.   Pokud je v těchto Všeobecných podmínkách odkazováno na vozidlo, má se na mysli dopravní prostředek, kterým se přihlášená posádka účastní tuto akci.

4.   Jezdcem, spolujezdcem, posádkou či účastníkem této akce jsou všechny osoby, které řádně vyplnily přihlášku a jsou tak registrovány pro účast na této akci.

5.   TOP OF ROMANIA je nezávodní událost. 

 

II. Registrace a účast1.  Registrace je možná pouze elektronicky vyplněním elektronického formuláře na stránkách www.tripsfor.fun

2. Po registraci budou účastníků zaslány oficiální přihlášky.

3.  Jezdec a případní spolujezdci jsou povinni řádně vyplnit přihlášku a uvést pravdivě všechny požadované skutečnosti. Tyto údaje jsou povinnými údaji pro řádné přihlášení.

4.   Každý registrovaný účastník souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami. V případě, že registraci provádí pouze jeden ze členů posádky, má se za to, že s Všeobecnými podmínkami souhlasí všichni členové posádky.

5.   Účastníkem TOP OF ROMANIA může být pouze osoba starší 18 let a držitel platného řidičského průkazu min. sk. B. Spolujezdcem může být i osoba mladší 18 let, avšak pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

6.   Přihlášku je posádka povinna vyplnit rovněž v papírové podobě a předat ji bezprostředně před startem organizátoru. Předání přihlášky bude přítomna celá posádka vozu. Přihláška musí být v celém rozsahu vyplněná řádně a pravdivě.

7.   V jednom vozidle se mohou zúčastnit maximálně 2 osoby.

8.   Není povinnost mít spolujezdce. Není povoleno domácí zvíře.

9.   Organizátor si vyhrazuje právo ukončit registraci v případě, že bylo dosaženo zamýšleného maximálního počtu účastníků.

10.  Minimální počet přihlášených je stanoven na 6 posádek/vozidel. Maximální počet přihlášek je stanoven na 9 vozidel/posádek. 

     Organizátor si vyhrazuje právo tyto počty měnit.

11.  Výše registračního poplatku je upravena následovně:

      Účastnický poplatek pro posádku/jedno vozidlo: 13 990,- Kč, nejsme plátci DPH

     Výše registračního poplatku je uvedena za jedno auto a celou posádku – 2 osoby.

Ukončení příjmu přihlášek dne 12.5.2024 do 20 hod. Po tomto termínu není možnost se přihlásit.

12.  Organizátor si vyhrazuje právo registrace uzavřít kdykoliv. 

13.  Přihlášku je nutné uhradit nejpozději do 3 dnů od jejího potvrzení pořadatelem.

14.  Přihláška se považuje za přijatou uhrazením příslušné výše registračního poplatku.

15.  Úhrada  registračního poplatku je možná pouze uhrazením na bankovní účet organizátora vedený u Fio banky a.s., č.ú.2901264547/2010, název majitele účtu Petr Fiala, Bystřička 365, 756 24. Pro odlišení jednotlivých plateb žádáme do zprávy pro příjemce uvést jméno vedoucího  posádky.

16.  V případě zrušení přihlášky ze strany přihlášených účastníků do 26.5.2024 není posádce účtován storno poplatek. 

      V případě zrušení přihlášky po 26.4.2024 bude účtován poplatek ve výši 50% celkové ceny.

      V případě zrušení přihlášky po 14.6.2024 bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny

      V případě neúčasti přihlášené posádky, se těmto posádkám registrační poplatek nevrací.

17. V případě zrušení události ze strany organizátora v důsledku nenaplnění kapacity, vyšší moci, mimořádné události, živelné katastrofy nebo jiného   hodnověrného důvodu se účastníkům vrací 100% registračního poplatku.

18.  Rozhodnutí o zrušení události může učinit pouze organizátor, toto rozhodnutí je neodvolatelné a není předmětem diskuse.

 

III. Všeobecné technické předpisy
vozidel1.   Vozidlem účastnícím se události TOPOF ROMANIA se rozumí vozidla sériová – homologována daným výrobcem vozidla, schválená pro běžný provoz na veřejné komunikaci s platnou technickou kontrolou a způsobilá k provozu na pozemních komunikacích.

2.   Vozidlo musí splňovat všechny příslušné zákonné požadavky platné ve všech zemích, přes které bude trasa události probíhat. Za dodržování všech zákonných požadavků na vozidle odpovídá výhradně účastník. Organizátor za porušení těchto zákonných požadavků účastníkem nenese žádnou odpovědnost.

3.   Zúčastněné vozidlo musí být pojištěno dle příslušného zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzn. musí mít zelenou kartu

4.   STK zúčastněného vozidla musí být platná nejméně 7 dní po skončení akce.

5.   Vozidla účastnící se události se zahraniční registrací musí splňovat všechny zákonné požadavky platné v zemi, ve které byla registrační značka vozidla vydána. Toto vozidlo musí být také pojištěno v souladu s platnými právními předpisy země, ve které byla registrační značka vydána.

6.   Karavany nejsou povoleny.

7.   Pokud zúčastněné vozidlo nesplňuje zákonné požadavky, má organizátor právo vyloučit účast tohoto vozidla jak před zahájením události nebo během události. V takovém případě se registrační poplatek účastníkovi nevrací.

8.   Ve vozidle musí být použity vždy řádně upevněné bezpečnostní pásy schválené pro silniční provoz. Toto neplatí pro motocykly. V případě účastníků jedoucích na motocyklech, mají tito účastníci povinnost během jízdy používat řádně homologovanou ochrannou helmu.

9.   Na vozidlech by měly být namontovány běžné sériové pneumatiky o rozměrech uvedených dle technického průkazu určených výrobcem a označené číslem homologace. 

10.  Všechna vozidla musí mít plně funkční přední světla (obrysová, potkávací nebo světla pro denní svícení), zadní světla (obrysová), brzdová a směrová světla. 

11.  Je doporučeno vybavit vozidlo jedním příručním hasicím přístrojem, který by měl být umístěn v dosahu připoutané posádky.

12.  Všechna vozidla musí být rovněž vybavena povinnou výbavou příslušnou pro všechny země, přes které událost prochází.

13.  Jezdec po celou dobu účasti na události nese veškerou odpovědnost za všechny osoby s ním cestující ve vozidle.

14.  Vozidlo musí být povinně vybaveno pneumatikami, které splňují všechny zákonné požadavky zemí, které jsou projížděny. Pneumatiky musí mít minimální hloubku dezénu podle zákona.

 

 

IV. Ostatní ustanovení1.   Registrací se účastníci řídí ustanoveními těchto Všeobecných podmínek a případně dalších písemných dodatků organizátora.

2.   Nedodržení předpisů vyplývajících z těchto podmínek může mít za následek okamžité vyloučení z účasti na události.

3.   Každý účastník prohlašuje, že je svéprávný a plně zodpovědný za své chování. 

4.   Účastníci se nesmějí chovat antisociálně a ohrožovat nebo omezovat ostatní účastníky silničního provozu.

5.   Odstoupí-li posádka z události, je povinna neprodleně tuto skutečnost nahlásit organizátorům.

6.   Účastníkům se doporučuje uzavřít cestovní pojištění a pojištění zahrnující přiměřené krytí v případě dopravní
nehody či případné repatriace vozidla zpět do České republiky. Pokud mají účastníci pojištění nepokrývající takové škody, organizátor za tuto skutečnost
nenese žádnou odpovědnost.

7.   Účastníci musí mít platný cestovní pas nebo průkaz totožnosti a mít jej během události při sobě.

8.   Není povolena účast dalších účastníků v případě, že nejsou řádně registrováni a neuhradili registrační poplatek. Pro tento případ si organizátor vyhrazuje právo zamezit přihlášení takovýchto účastníků na další ročníky.

9.   Není povoleno poškozovat vozidla ani majetek třetích osob.

10.  Účastníkům není povoleno zveřejňovat jakékoliv dokumenty – popis trasy, příručky ani jiné žádné další dokumenty, či je publikovat nebo reprodukovat pro   jakékoliv jiné potřeby, než potřeby TOP OF ROMANIA.

11.  S ohledem na skutečnost, že je celá událost vedena po veřejných komunikacích, jsou účastníci povinni řádně dodržovat všech pravidel provozu na veřejných komunikacích platných v příslušných zemích.

12.  V případě dopravní nehody jsou účastníci povinni bez prodlení tuto skutečnost oznámit organizátorovi.

13.  V případě emergency události, potřeby havarijní nebo servisní asistence či jakékoliv události a potřeby plnění z pojištění, ať už havarijního či
zákonného, a pojistitel odmítá poskytnutí pomoci účastníkům před, během či po události, organizátor za toto odmítnutí nenese žádnou odpovědnost.

14.  V případě, že pojistitel odmítne nahradit jakoukoliv škodu způsobenou účastníkem, organizátor za toto nenese žádnou odpovědnost.

15.  Registrací se každý účastník vzdává všech zákonných nároků proti organizátoru TOP OF ROMANIA.

16.  Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která je způsobena účastníky před, během nebo po události, ať již samotnými účastníky nebo předměty účastníků.

17.  Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv porušení zákona účastníky ve všech zemích zahrnutých do trasy.

18.  Účastníci jsou plně zodpovědní za jakoukoli škodu, nehodu nebo porušení právních předpisů, kterého se bezprostředně zúčastní ať už z nedbalosti či umyslně.

19.  Náklady spojené s odstoupením z události, či vzniklé v důsledku jakékoliv škody, poruchy, nebo jiného porušení právních předpisů není účastník oprávněn
požadovat po organizátorovi.

20.  Účastníci nejsou oprávněni považovat organizátora za odpovědného za jakékoliv jimi spácháné porušení zákonných předpisů, ať už z nedbalosti nebo úmyslně.

21.  Každý účastník prohlašuje, že byl organizátorem řádně seznámen a poučen o pravidlech vyplývajících z těchto Všeobecných podmínek a je si vědom všech důsledků z toho plynoucích. 

22.  Každý účastník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že účast na TOP OF ROMANIA konaném od 3.7.2024 do 13.7.2024 podstupuje jen a pouze z vlastní iniciativy, dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost a veškeré případné škody jím zaviněné ať již z nedbalosti či úmyslně, jdou přímo a jen za jeho osobou. 

23.  Během celé události TOP OF ROMANIA účastník přebírá veškerou zodpovědnost za všechna spáchaná porušení, jakož i za činy jím provedené, které poškozují událost, organizátora i ostatní účastníky. To se týká všech vzniklých škod, včetně (ale nejen) materiální škody, poškození jména, finanční poškození, negativní publicita apod.

24.  Organizátor neposkytuje žádnou pomoc v případě poruchy nebo nehody a za tyto situace nenese odpovědnost.

25.  Organizátor rovněž nenese žádnou odpovědnost za jednotlivé účastníky, za jejich chování ani za styl jízdy.

26.  V případě, že dojde mezi organizátorem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, https://www.coi.cz/.

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „Nařízení“)

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na
akci „TOP OF ROMANIA“, jejímž pořadatelem je Petr Fiala., IČ: 870 407 60,
se sídlem Bystřička 365, 756 24 (dále jen „Správce“),

 

bude správce zpracovávat moje

1    
      jméno a příjmení,

2
          datum narození,

3    
      adresu místa pobytu,

4
          telefonní číslo,

5
          emailovou adresu,

(dále vše jen „Osobní údaje“)

 

Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem
plnění smlouvy o účasti na akci, vedení jednoznačné identifikace a řádné
evidence všech účastníků dané akce „TOP OF ROMANIA“ a s tím souvisejícími
činnostmi.

 

Jsem informován/a, že Osobní údaje dle bodů 1 až 5
budou zpracovávány a uchovávány po dobu příprav a průběhu akce „TOP OF ROMANIA“,
nejpozději však do 31.12.2024. Veškeré Osobní údaje jsou získány napřímo od
subjektu údajů. Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani
profilování.

 

Beru na vědomí, že Správce nepředává Osobní údaje
žádné další třetí straně a slouží jen a pouze pro jeho potřeby v rámci
uvedeného účelu. Správce oprávněn předat Osobní údaje příslušným orgánům státní
správy a samosprávy při výkonu jejich veřejné moci (např. Policie ČR).

 

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí
poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát řádným účastníkem akce
„TOP OF ROMANIA“.

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

·           mít přístup ke
svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

·           požadovat jejich
opravu (dle čl. 16 Nařízení),

·       na výmaz osobních údajů bez
zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

·           na omezení
zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

·           na přenositelnost
údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

·           podat proti
Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

Prohlašuji, že jsem si text pečlivě přečetl/přečetla a
obsahu rozumím. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

 

V                                 ,dne                                        Podpis
všech členů posádky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních
údajů

 

Mimo výše uvedené informace o zpracování Osobních
údajů dále dobrovolně souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a)
Nařízení zpracovával Správce tyto mé osobní údaje získané v rámci akce “TOP OF
ROMANIA”:

1    
      fotografie,

2    
      videa,

3    
      zvukové záznamy,

4    
      jméno a příjmení

5    
      název týmu

6    
      značku dopravního prostředku

 

za účelem

·
          prezentace na webu Správce,

·        
  prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram) Správce,

 

a po dobu 24 měsíců a bez nutnosti
dodatečného souhlasu se zveřejněním či jiné autorizace a bez omezení v rámci
úprav. Beru na vědomí, že Správce nepředává osobní údaje žádné další třetí
straně a slouží jen a pouze pro jeho potřeby v rámci uvedeného účelu.

 

Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně jako
odvolatelný. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

·           mít přístup ke
svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

·           požadovat jejich
opravu (dle čl. 16 Nařízení),

·          na výmaz osobních
údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

·           na omezení
zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

·           na přenositelnost
údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

·           odvolat tento
Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

·           podat proti
Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě
přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým
vlastnoručním podpisem.

 

 

 

 

 

 

V                               ,dne

 


                             Podpis všech členů posádky: